Avís legal

1.-Introducció.
Mitjançant aquest Avís Legal i Política de Privacitat, FEDERACIÓ DE MOTONÀUTICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA, domiciliada en Carrer José María Mortes Lerma ,23 baix, 46014 València, informa els usuaris de la pàgina web de la seva propietat (d’ara endavant la “Web”) sobre les condicions d’ús de la Web així com de la seva política de privacitat i protecció de dades de caràcter personal, perquè els usuaris determinen, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar les dades personals que els puguen ser sol·licitats.

2.- Titular del lloc web.
Titular del lloc web: FEDERACIÓ DE MOTONÀUTICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Domicili Social: Real Club Náutico de Valencia – Oficina 6. Cami canal 91 – 46024 – Valencia
NIF: G46631339
Adreça de correu electrònic: info@federacionvalencianamotonautica.com

3.- Condicions d’ús.
Tota persona que accedeixi a la Web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions ací disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fóra aplicable.
L’usuari es compromet a no utilitzar el present lloc web amb finalitats fraudulents, així com a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de FEDERACIÓ DE MOTONÀUTICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA. En cas d’incompliment per part de l’usuari de les condicions d’ús del present lloc web, o de sospita raonable per part de l’empresa que l’usuari les està incomplint, FEDERACIÓ DE MOTONÀUTICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA es reserva el dret a limitar, suspendre o finalitzar el seu accés al lloc web, adoptant qualsevol mesura tècnica que siga necessària amb aquesta fi.

4.- Responsabilitat.
FEDERACIÓ DE MOTONÀUTICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.
FEDERACIÓ DE MOTONÀUTICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA no es responsabilitza de cap manera i en cap cas d’aquells continguts, activitats comercials, productes i serveis que pogueren visualitzar-se mitjançant enllaços electrònics (links), directa o indirectament, a través del lloc web. La presència de links en el lloc web, excepte manifestació expressa en contra, té una finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre aquests. Aquests enllaços no representen cap tipus de relació entre FEDERACIÓ DE MOTONÀUTICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA i els particulars o empreses que puguen accedir a llocs webs aliens a FEDERACIÓ DE MOTONÀUTICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA mitjançant aquests enllaços. FEDERACIÓ DE MOTONÀUTICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA es reserva el dret a retirar de manera unilateral i en qualsevol moment els links que apareixen en el lloc web.
FEDERACIÓ DE MOTONÀUTICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA presta els seus serveis i continguts de forma continuada emprant tots els mitjans tècnics al seu abast per a realitzar aquesta prestació de manera satisfactòria. FEDERACIÓ DE MOTONÀUTICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA no es fa responsable dels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin derivar-se de la falta de disponibilitat i/o continuïtat tècnica del funcionament d’aquest lloc web. En qualsevol cas, FEDERACIÓ DE MOTONÀUTICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA durà a terme totes les actuacions necessàries per a restablir els seus serveis en cas de fallida tècnica.

5. – Protecció de Dades.
5.1. Responsable del Tractament.
Les dades personals recollides seran objecte de tractament per l’entitat FEDERACIÓ DE MOTONÀUTICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA, NIF G46631339, Carrer José María Mortes Lerma ,23 baix, 46014 València, quan així calga, com a Responsables del Tractament.
L’usuari podrà proporcionar-nos, de manera voluntària, informació de caràcter personal, bé, a través de determinats formularis de recollida de dades incloses en la web bé mitjançant l’adreça de correu electrònic habilitada a aquest efecte. El subministrament de qualsevol dada de caràcter personal a través dels diferents formularis i adreces de correu electrònic de la present pàgina web implica acceptar i consentir el tractament dels mateixos en els termes indicats en la present política de privacitat.

5.2. Finalitats del tractament de les dades personals.
En general, la recollida i tractament de les seues dades personals té com a finalitats les que a continuació es relacionen:
i. Poder contactar amb l’usuari;
ii. Atendre i gestionar adequadament les consultes, comentaris, incidències o suggeriments remesos;
iii. Gestionar les tasques bàsiques d’administració;
iv. Atendre i gestionar adequadament les sol·licituds de pressupostos que ens hagen remés a través d’aquest mitjà;
v. Gestionar satisfactòriament les compres i/o altres serveis contractats;
. Gestionar l’alta, modificació o baixa de les dades aportades al NEWSLETTER
vii. Mantenir-li informat, bé per mitjans electrònics o dispositius mòbils, d’ofertes, informació o serveis que pogueren resultar del seu interès;
viii. Prestar serveis afegits, millores en els nostres serveis i en l’experiència del client en fer ús de la Web
ix. Anàlisis estadístiques de visites a la Web i comportaments dels seus Usuaris en aquesta.
x. Gestionar adequadament la seva participació en els concursos, sortejos i promocions oferides per FEDERACIÓ DE MOTONÀUTICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA a través d’aquest mitjà;
xi. Gestionar adequadament la navegació a través del present lloc web.
Respecte al tractament de les seves dades amb finalitats promocionals o publicitàries, es facilitarà a l’interessat, juntament amb el formulari de recollida de dades corresponent, l’oportú procediment, senzill i gratuït, perquè puga prestar lliurement el seu consentiment a aquest efecte. El consentiment atorgat pot ser revocat en qualsevol moment i sense cap cost per a l’interessat.

5.3. Legitimació
Les bases jurídiques que legitimen els tractaments indicats són el consentiment de l’usuari.

5.4. Destinataris de les dades personals.
Els destinataris de la informació facilitada seran FEDERACIÓ DE MOTONÀUTICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA. Les dades personals dels usuaris no seran comunicades a cap empresa. Els destinataris de la informació subministrada, es comprometen en la utilització de les dades facilitades, a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb les finalitats prèviament autoritzades.

5.5. Drets dels interessats.
L’interessat podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, dirigint-se a FEDERACIÓ DE MOTONÀUTICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA, mitjançant sol·licitud a la nostra adreça de correu electrònic establerta a aquest efecte: fvmotonautica@hotmail.com, o a l’adreça postal de FEDERACIÓ DE MOTONÀUTICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA, adjuntant en tot cas, fotocòpia del D.N.I o document equivalent vàlid en dret que permeta acreditar la seva identitat, i especificant el dret que desitja exercir.
Qualsevol interessat, podrà en qualsevol moment posterior, en els termes establerts en la normativa sobre protecció de dades a cada moment vigent, revocar l’autorització concedida per al tractament de les dades personals.
L’interessat tindrà dret a formular una queixa o reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es)
L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se FEDERACIÓ DE MOTONÀUTICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA el dret a excloure dels serveis a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret. L’usuari es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les dades personals facilitades.

5.6. Termini de conservació de les dades.
Només emmagatzemem les dades personals dels usuaris en la mesura en què les necessitem a fi de poder utilitzar-les segons la finalitat per a la qual va ser recaptada, i segons la base jurídica del tractament d’aquesta. Mantindrem les dades personals mentre existeixa una relació contractual i/o comercial amb l’usuari i mentre aquest no exerceixa el dret de supressió, cancel·lació i/o limitació del tractament de les dades personals.
En aquests casos mantindrem les dades degudament bloquejades, sense donar-li cap ús, mentre puguen ser necessaris per a l’exercici o defensa de reclamacions o puga derivar-se algun tipus de responsabilitat judicial, legal o contractual del seu tractament, que hagi de ser atesa i per a això siga necessària la seua recuperació.
FEDERACIÓ DE MOTONÀUTICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA complirà el que es disposa en la normativa vigent quant al deure de cancel·lació de la informació personal que haja deixat de ser necessària per a la fi o les finalitats per als quals va ser recaptada, bloquejant la mateixa, amb la finalitat de poder atendre les possibles responsabilitats derivades del tractament de les dades, i només durant els terminis de prescripció d’aquestes responsabilitats. Una vegada transcorregut aquests terminis, s’eliminarà definitivament aquesta informació mitjançant mètodes segurs.

5.7. Informació que recaptem de les visites a la web. P.e. Google Analitycs.
Recaptem i emmagatzemem informació personal limitada i estadístiques globals anònimes de tots aquells usuaris que visiten la nostra web, ja sigui perquè ens la facilita l’usuari de manera activa o perquè es troba simplement navegant en la nostra pàgina web. La informació que recaptem inclou l’adreça del protocol d’Internet (IP) del dispositiu que utilitza l’usuari, el programa de navegació utilitzat, el seu sistema operatiu, la data i hora de l’accés, l’adreça d’Internet de la web per la qual accedeix l’usuari i també informació sobre com utilitza la nostra web.
Aquesta informació la utilitzem per a saber el temps de càrrega de la nostra web, com s’utilitza, el nombre de visites i el tipus d’informació que més consulta l’usuari. Aquesta informació ajuda a identificar si la pàgina web funciona correctament, i si detectem fallides o errors en el funcionament, solucionar-los i millorar el rendiment de la nostra web, per a poder oferir un millor servei a tots els usuaris.
En consideració a l’anterior, recaptem dades d’ús i navegació a efectes estadístics i publicitaris, de control de l’ús de la nostra pàgina i de millorar el coneixement sobre els interessos de l’Usuari.

5.8. Mesures de seguretat.
FEDERACIÓ DE MOTONÀUTICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades personals requerides per la normativa vigent, en funció del tipus d’informació tractada i ha implantat altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat de les dades personals facilitades. FEDERACIÓ DE MOTONÀUTICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA, garanteix que ha adoptat les mesures oportunes de seguretat per a garantir la seguretat de la informació i la confidencialitat de les dades que vostè ens envia per Internet. No obstant l’anterior, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en internet no són inexpugnables.

5.9. Cookies.
L’accés a aquesta web pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada usuari perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment puga utilitzar. Aquesta informació permet identificar-li a vostè com un usuari concret i permet guardar les seves preferències personals, així com informació tècnica com puguen ser visites o pàgines concretes que visite.
Aquells usuaris que no desitgen rebre cookies o vulguen ser informats abans que s’emmagatzemin en el seu ordinador, poden configurar el seu navegador a aquest efecte. Per a més informació consulti la nostra “Política de Cookies”.

6.- Drets de Propietat Industrial i Intel·lectual.
La totalitat dels continguts, elements, dissenys i aplicacions albergats en aquesta pàgina web, qualsevol que siga el seu format i característiques, així com tots els Drets de Propietat Industrial i Intel·lectual inherents a aquest lloc web, són titularitat de FEDERACIÓ DE MOTONÀUTICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA estant protegits tant per la normativa de Propietat Industrial i Intel·lectual com per la resta de legislació que puga ser aplicable. Aquest contingut, no podrà ser objecte d’explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió, transformació ni de qualsevol altre procediment de difusió, que no haja estat expressa i prèviament autoritzat. FEDERACIÓ DE MOTONÀUTICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA es reserva l’exercici de les accions judicials que la assisteixen enfront dels qui vulnerin els drets de la seva titularitat als quals s’ha fet referència.

7- Modificacions.
FEDERACIÓ DE MOTONÀUTICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA es reserva el dret a modificar el present Avís Legal i Política de Privacitat per a adaptar novetats legislatives o jurisprudencials, així com per canvis en l’actuació i estratègia empresarial pel que recomanem la seva lectura abans de cada accés i navegació pel lloc web. No obstant l’anterior, les relacions establertes amb els usuaris, amb anterioritat a la modificació del present Avís Legal i Política de Privacitat, es regiran per les normes previstes en el moment en què l’usuari va accedir al lloc web per al seu establiment.
FEDERACIÓ DE MOTONÀUTICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA proporciona als usuaris els recursos tècnics adequats perquè, amb caràcter previ, puguen accedir a aquest Avís Legal i Política de Privacitat i Protecció de Dades.

8.- Legislació i Fur Aplicable.
Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals competents d’acord amb la legislació que resulti d’aplicació.
En el cas que alguna de les disposicions contingudes en el present document siga declarada nul·la, es procedirà a la retirada o substitució d’aquesta. En qualsevol cas, aquesta declaració de nul·litat no afectarà la validesa de la resta de disposicions recollides en el present.